สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี